မစုစုလႈိင္ႏွင့္ Private Education အေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး

 ျပည္တြင္း၌ Private University တစ္ခုဖြင့္မယ္ဆုိရင္

    ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္မွ စ၍ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္မွဳရွိလာသည္ ကိုဂရုျပဳမိၾကေပမည္။ ေက်ာငး္သားအမ်ားစုကလည္း စိတ္၀င္စားမွဳရွိၾကသလိုျပည္မတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္မွဳနွဳန္းထားမွာလဲ ယင္းေက်ာင္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ေလ်ာ့နည္းစျပဳလာခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ေက်ာငး္သားအမ်ားစု စိတ္၀င္စားမွဳရွိေနသည့္ Private University မ်ား၏ ရွိထားရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား မည္ကဲ႔သို႔ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ကုိ သိရွိရန္လည္း လုိအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ Myanmar Search International Education Consultancy မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚစုစုလွိုင္ႏွင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ႔ပံုေတြကေတာ့…။

    Private University ကို Independent School ဟု ေခၚဆုိႏုိင္သလုိ Nonstate School ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုႏုိင္ၾကသည္။ ၎ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပညာေရးဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္၌ အျပည့္အ၀မရရွိၾကဘဲ ႏုိင္ငံေတြေပၚမူတည္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ပံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းကြဲဲျပားျခားနားမွဳရွိသည္။ Private ဖြင့္ရင္ဘယ္လုိျဖစ္သင့္လဲ ဥပမာ- စင္ကာပူနုိင္ငံဆုိၾကပါစို႔၊ Council for Private Education (CPE) ရွိျပီး ယင္းအဖြဲ႔အစည္းက ပညာေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပဳအခြင့္ အာဏာရရွိထားတဲ႔ ပုဂၢလိကပညာေရးေကာင္စီအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္း 6-year Certificate ရရွိထားေသာေက်ာင္းမ်ား မရွိေသးပါ။ မေလးရွားနုိင္ငံတြင္လည္း မေလးရွားပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန(Ministry of Education: MOE) ၏လက္ေအာက္၌အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အေျခခံပညာတန္းမွ စျပီးတကၠသိုလ္အဆင့္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္၀င္ျပီး စစ္ေဆးသလုိ စစ္ေဆးမွဳေတြ႔ရွိခ်က္ ေပၚမူတည္ျပီး ေက်ာင္းေတြအဆင့္ အတန္းခြဲျခားသတ္မွတ္ၾကသည္။

    ဘယ္လိုေမ်ွာ္လင့္လဲ

    ပညာေရးဆိုင္ရာ အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္းပါ အားလံုးစိတ္၀င္စားလာႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ပညာေရးျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။ ပညာေရးသည္ တုိင္းျပည္တစ္ခု တုိးတက္ရန္အဓိက မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးကို ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေရးတစ္ခုတည္း အတြက္မၾကည့္ဘဲ တန္ဖိုးထားထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲသင့္္သည္။

    မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ Outstanding ဖြင့္မည္ဆုိပါက ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ လက္ေအာက္ရွိသင့္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးလက္ေအာက္တြင္ တုိက္ရုိက္မရွိပါက Authority အျပည့္အ၀ရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးစနစ္ကို တစုိက္မတ္မတ္ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ စစ္မွန္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ လက္ေအာက္တြင္သာ ရွိသင့္ သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ႔သည္။

    ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္မိဘမ်ား အတြက္မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္မွာ တကၠသုိလ္မွန္ပါက တကၠသိုလ္တစ္ခု တြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ Facilities ေတြ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- Science ဘာသာရပ္ကုိ သင္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အလုပ္ရံုႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းဆုိင္ရာ သင္ေထာက္ကူ စက္ပစၥည္းေတြရွိရန္လုိအပ္သလို စက္ပစၥည္းထားခဲ႔ရံုႏွင့္သာ မရပဲ ေက်ာင္းသားမ်ားလက္ေတြ႔က်က် အသံုးျပဳခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္သည။ အဓိက အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားနွင့္မိဘကုန္သြားေသာ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ ပညာအရည္အေသြးမ်ားကို ေပးႏိုင္သည့္ Private Universities မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ တကၠသိုလ္ တစ္ခု၏ အဆင့္အတန္းဆုိသည္မွာ ယင္းတကၠသိုလ္၌ ရွိသင့္ေသာ စာၾကည့္တိုက္ေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတန္းအျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျခားဗဟုသုတ ရေစႏုိင္မည့္ စာအုပ္ေကာင္းမ်ားထားရွိသင့္မည္ ျဖစ္သည္။

    ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီတကၠသိုလ္ တစ္ခုဖြင့္နုိင္ခဲ႔မည္ဆုိလ်ွင္ ထုိတကၠသုိလ္က ဘြဲ႔ရေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းဟူသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ နွစ္ခုစလံုးကိုရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဝင္ျပီး ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေလာက္သည့္အဆင့္အတန္းရွိရန္လိုအပ္သည္။

    ျပည္ပတကၠသိုလ္ေတြႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွ်င္

    ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္ေတြက ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ University ၏အဆင့္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ Campus အေနျဖင့္ ဖြင့္သင့္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိတကၠသိုလ္ အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ထင္ရေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိပါသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားက အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ေနေသာ္ျငားလည္း ဆရာမမ်ား ၏သင္ ၾကားပံု၊ သင္ၾကားနည္း၊ ေက်ာငး္သားငယ္သင္ယူနည္း ေလ့လာနည္းမ်ားက ကြဲျပားျခားနားေနေသာေၾကာင့္ ရသင့္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးမရရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကုိ သေဘာေပါက္ရန္လုိအပ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေလ့လာပံုက စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔ပိုမ်ားေနတတ္ျပီး E-Learning System ကို Online မွတဆင့္ သင္ယူေနၾကသည္။ ဆရာသင္ၾကားမွဳကိုတုိက္ရိုက္မွတ္ယူတာထက္ မိမိဘာသာ Research လုပ္တာကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားၾကသည္။ သင္ၾကားမွဳပိုင္းဆုိင္ရာ တရားဝင္လုိင္စင္ရ ႏုိင္ငံျခားသား အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ဆရာအခ်ိဳ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ဆရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလုိင္စင္ရ ထူးခြ်န္ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ထုိက္သင့္သည့္ လစာေပးရမည္။ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ အခ်ိဳးညီရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ပုိတုိးေပးႏိုင္မည့္ အဆုိပါအက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ တုိးတက္ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာေတြျဖင့္သင္ၾကားပံု၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားကုိ ဘြဲ႔ဒီဂရီတခုအတြက္ ပညာသင္ႏွစ္ ေလးႏွစ္ၾကာမယ္ဆုိပါစို႔။ ႏွစ္နွစ္ကိုအမိျမန္မာႏုိင္ငံမွာတက္၊ က်န္ႏွစ္နွစ္ကုိ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ သြားျပီး ပညာသင္ရမည္ဆုိပါက ထုိႏိုင္ငံ၏ Exposure ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ အခ်ိဳ႔သက္သာမည္။ Post Graduate (Master/PhD) ဆက္လက္သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ရရွိခဲ႔တဲ႔ ဘြဲ႔ဒီဂရီ Certificate က အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ျပီး ပညာသင္ဆုကိုလည္းအေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည့္ လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေက်ာငး္သားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ပါက တကယ္ထူးခြ်န္ေသာ ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရံုသာမကဘဲ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ (Research) သုေတသနအတြက္ ေထာက္ပံံ့ေငြေပးႏိုင္သည့္ ထူးခြ်န္အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္စံခ်ိတ္ စံညႊန္းမီဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.